Projekt 3

projekt3

Názov projektu: Zvýšenie výkonnosti podniku prostredníctvom certifikácie podľa medzinárodných štandardov a noriem
Kod projektu: 313030N877
Operačný program: Výskum a inovácie
Výzva: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09
Prioritná os: 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Miesto realizácie: Medzilaborce, Vranov nad Topľou

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie štandardov výkonnosti a funkčnosti spoločnosti CHETRA SK, s.r.o., prostredníctvom získania certifikátov manažmentu kvality a posúdenia zhody výrobkov. Výsledkom projektu bude rast konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty a tržieb spoločnosti. Realizácia projektu pomôže ďalšej internacionalizácii spoločnosti, nárastu exportu vlastných výrobkov ako aj zapojeniu sa do medzinárodných dodávateľských reťazcov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: Zvýšenie štandardu MSP. Miestom realizácie projektu bude sídlo spoločnosti v Hencovciacha prevádzka spoločnosti v Medzilaborciach (Prešovský kraj).

Výsledky realizácie projektu:

Realizácia projektu žiadateľovi prinesie benefity v podobe:

 • efektívnejšieho riadenia a racionalizácie procesov
 • zadefinovania právomocí a zodpovedností stredného a nižšieho manažmentu
 • trvalého zlepšovania činností a vytvorenia podmienok na udržanie a zlepšovanie svojej ekonomickej výkonnosti
 • vytvorenia podmienok na dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne kvality produktov
 • vytvorenia priaznivého prostredia na uspokojovanie zákazníckych potrieb- expanzie výroby
 • možnosti preukázania technickej zhody výrobkov a výrobných štandardov
 • zavedenia systému vnútropodnikovej kontroly
 • preukázania transparentnosti a zodpovednosti spoločnosti voči zamestnancom a životnému prostrediu
 • eliminácie nepodarkov
 • zníženia nákladov
 • efektívneho využívania personálnych, materiálových, výrobných i časových zdrojov
 • odlíšenia sa a uplatnenia v národnej i medzinárodnej konkurencii
 • zlepšenia imidžu a udržateľného marketingu firmy
 • udržania súčasných a získania nových zákazníkov a zákaziek
 • rastu konkurencieschopnosti a tržieb spoločnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

www.opvai.sk
www.opii.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk