Projekt 2

projekt2

Názov projektu: Diverzifikácia činnosti a rast konkurencieschopnosti prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie
Kod projektu: 313030N156
Operačný program: Výskum a inovácie
Výzva: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Prioritná os: 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Miesto realizácie: Medzilaborce
Výška poskytnutého NFP: 242 692,20 EUR

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je rozvoj podnikania, konkurencieschopnosti a diverzifikácia činnosti spoločnosti CHETRA SK, s.r.o., pôsobiacej v znevýhodnenom regióne Slovenska a vytvorenie nových pracovných miest. Predmetom projektu je obstaranie komplexného technologického vybavenia na výrobu vysokokvalitnej drevnej štiepky, ktorá zabezpečí vysokú efektívnosť a produktivitu procesu výroby.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: Rozvoj existujúceho MSP. Realizácia projektu je situovaná vo vlastnom priemyselnom areáli spoločnosti v meste Medzilaborce (Prešovský kraj). Prostredníctvom realizácie projektu budú vytvorené 2 nové pracovné miesta, z ktorých 1 bude obsadené príslušníkom zo znevýhodnených sociálnych skupín. Projekt prispeje k inovácii 1 produktu - jeho výsledkom bude produkt, ktorý je pre firmu nový.

Výsledkom realizácie projektu bude:

  • dobstaranie komplexného technologického vybavenia na výrobu drevnej štiepky a jeho uvedenie do prevádzky
  • diverzifikácia činnosti žiadateľa
  • vytvorenie a obsadenie nových pracovných miest
  • výroba produktu, ktorý je pre podnik nový
  • rast podniku, jeho konkurencieschopnosti a tržieb.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

www.opvai.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk